Vertrouwen en vertrouwelijkheid zijn belangrijke pijlers in de activiteiten van de Groep Wilink. Alle informatie over klanten of zakelijke relaties valt onder de professionele discretieplicht. Groep Wilink neemt de nodige voorzorgen om te garanderen dat deze informatie als vertrouwelijke informatie zal worden behandeld en enkel zal worden gebruikt voor het professionele doel waarvoor zij werd verzameld.

Groep Wilink zal geen persoonsgegevens verstrekken of aanvaarden zonder de voorafgaande schriftelijke garantie van de ontvanger of verstrekker over de strikte overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Groep Wilink heeft de wettelijke verplichting om al deze informatie te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Onze bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens: