Verzekering BA beroep

Als uitvoerder van een (para)medische beroep mag u nooit uit het oog verliezen dat u medische aansprakelijkheid draagt.

Wanneer een chirurgische ingreep is gepland, legt u de patiënt in detail uit hoe de operatie zal verlopen en brengt u hem op de hoogte van de risico's en de gevolgen die de operatie met zich kan meebrengen. Dit noemen we geïnformeerde toestemming. Of die toestemming nu mondeling, expliciet of impliciet is, u blijft sowieso aansprakelijk in geval van fouten.

Vóór 1 september 2012 moest de patiënt, het slachtoffer dus, een bewijs leveren van de geleden schade als gevolg van de ingreep door de arts. Hij moest de schade, de fout en het oorzakelijke verband tussen de fout en de geleden schade aantonen.

 

Sinds 1 september 2012 is dat niet langer het geval. Wanneer een patiënt meent het slachtoffer te zijn van schade, moet hij een verzoek indienen bij het schadevergoedingsfonds van de staat. Het fonds onderzoekt het dossier en beslist of de arts al dan niet aansprakelijk is. Er zijn tal van medische risico's en de arts wordt niet altijd aansprakelijk gesteld. Als de vraag van de patiënt voortvloeit uit een medisch risico en de arts niet aansprakelijk is, vergoedt het fonds de patiënt. Als de arts wel aansprakelijk is, neemt het fonds contact op met de arts of zijn verzekeraar zodat hij een schadevergoeding kan betalen aan de patiënt.

Het is dus cruciaal om van bij het begin van uw beroepsleven uw burgerlijke aansprakelijkheid beroep te dekken.

 

Welke dekkingen biedt uw contract BA beroep?

Het is niet altijd makkelijk om wegwijs te worden op de Belgische verzekeringsmarkt, vooral niet wanneer het om de medische sector gaat. Een nawerking of een aandoening kan soms lang na een ingreep opduiken. Het is dan niet eenvoudig om te bepalen of de schade uiteindelijk al dan niet gedekt is door uw contract BA beroep.

We herinneren er in de eerste plaats aan dat als de schade het gevolg is van een medisch risico, het interventiefonds uw patiënt zal vergoeden. Als de fout daarentegen aan de arts wordt toegeschreven, zal uw contract BA in een tegemoetkoming voorzien. Wat dekt uw polis nu eigenlijk?

 

1) In het geval van een contract dat is gebaseerd op het tijdstip waarop de schadevordering wordt ingediend:

 

Deze contracten zijn gebaseerd op "de schadevordering"[Bron: Amma Verzekeringen – Het schadeverwekkende feit – p. 4]. Dit betekent dat wanneer u als arts een fout heeft begaan, de waarborg van uw contract uitsluitend uitwerking heeft:

 

  • als de schade zich heeft voorgedaan tijdens de periode die door het contract is gedekt

en

  • als de schadevordering van de patiënt schriftelijk is ingediend tijdens diezelfde periode.

 

2) In het geval van een contract dat is gebaseerd op het principe van het schadevoorval:

 

Deze contracten dekken de schade waarvoor u als arts aansprakelijk bent, "die zich heeft voorgedaan" [Bron: Amma Verzekeringen – Het schadeverwekkende feit – p. 4] tijdens de geldigheidsduur van het contract. U bent dus uitsluitend gedekt door uw verzekering als:

  • de schade zich heeft voorgedaan tijdens de geldigheidsduur van het contract

en

  • de schadevordering van de patiënt is ingediend vóór het einde van de wettelijke verjaringstermijn.

 

3) Contract gebaseerd op "het schadeverwekkende feit" [Bron: Amma Verzekeringen – Het schadeverwekkende feit – p. 3]:

Bij dit contracttype blijft de waarborg verworven voor de prestaties die uitgevoerd werden tijdens de duur van het contract  

  • zelfs als de schade zich voordoet na het einde van het contract 

of

  • wanneer de klacht wordt ingediend na het einde van het contract, maar vóór het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn.

            

Bij dit contract is het immers het schadeverwekkende feit ('act committed') dat verzekerd wordt, met andere woorden: de prestaties die tijdens de duur van het contract worden uitgevoerd/verricht, zijn gedekt door het verzekeringscontract.

 

4) Voorbeeld 

U bent arts en hebt een contract dat uw beroepsaansprakelijkheid dekt en u bent gedekt op basis van het schadevoorval.

Uw contract is ingegaan op 01.01.2017 en geëindigd op 01.01.2022.

Op 01.02.2022 treden de gevolgen van een door u begane fout op bij de patiënt. Hij dient zijn schadevordering dus pas na de dekkingsperiode van het contract in. U bent bijgevolg niet langer gedekt door uw BA beroep.

Wat betekent dit concreet? Aangezien het geen medisch risico betreft, zal ook het schadevergoedingsfonds geen tegemoetkoming toekennen. U zult dus zelf, als arts, uw patiënt schadeloos moeten stellen.

 

 

En bent u wel goed verzekerd bij agressie of andere beroepsrisico's?

 

Agressie en geweld tegenover het medische personeel komen helaas steeds vaker voor.  Zelfs wanneer alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn, bestaat er geen nulrisico.

Of het nu gaat om fysiek geweld tijdens een huisbezoek aan een patiënt, vandalisme, een cyberaanval of laster op de sociale netwerken waarbij u het mikpunt bent, u kunt maar beter gedekt zijn.

 

Er bestaat een verzekeringsoplossing voor gezondheidsprofessionals die het slachtoffer zouden worden van geweld tijdens hun beroepsactiviteit.

 

 

Deze verzekering houdt concreet het volgende in:

• terugbetaling van medische kosten in geval van letsel als gevolg van een daad van agressie;

 

• psychologische ondersteuning via een oproepnummer waarop u dag en nacht terecht kunt;

 

• tenlasteneming van de erelonen van een advocaat;

 

• terugbetaling van beschadigde goederen (lokalen, kleren, bril, enz.);

 

• de mogelijkheid om op kosten van de verzekeraar een beroep te doen op gespecialiseerde consultants als uw computerapparatuur is gehackt. Dit geldt ook wanneer u reputatieschade lijdt in de media of op de sociale netwerken.

Bron: AMMA, onze partner voor verzekeringen voor professionals uit de medische sector, https://www.amma.be/nl/.

 

Tot besluit

Het ene geval is natuurlijk het andere niet, en het is dus allemaal niet zo eenvoudig voor wie er voor het eerst mee in aanraking komt. U hoeft zich geen zorgen te maken, onze deskundigen nemen die taak graag op zich: zij begeleiden u, geven uitleg en advies en staan u bij op deze belangrijke momenten in uw leven.  Voorkom onaangename verrassingen en neem contact op met een van onze adviseurs om uw activiteit in de beste omstandigheden te kunnen opstarten: https://www.wilink.be/nl/contacteer-ons.

 

"You live, We secure"

Stel ons al uw vragen, wij helpen u graag verder