Waarover gaat het?

Het 'UBO'-register (UBO = Ultimate Beneficial Owner) werd gecreëerd binnen de FOD Financiën in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Het register houdt de 'uiteindelijke begunstigden' van de juridische entiteiten bij die actief zijn op ons grondgebied.

Wie moet deze verklaring indienen?

Alle (1) vennootschappen (zelfs zonder rechtspersoonlijkheid), (2) vzw's en stichtingen, (3) trusts en andere vergelijkbare entiteiten zoals bedoeld in de wet.

Welke informatie moet u overmaken?

De identiteit van de natuurlijke personen die de entiteit bezitten of er zeggenschap over hebben. Dit betekent voor vennootschappen: (1) de natuurlijke personen die zeggenschap hebben door hun stemrecht of hun eigendomsbelang, (2) de natuurlijke personen die via andere middelen zeggenschap hebben (bv. aandeelhoudersovereenkomst), (3) als (1) en (2) niet kunnen worden geïdentificeerd, de hoogste leidinggevende.

Hoe en binnen welke termijn moet de verklaring worden ingediend?

De registratie gebeurt via een onlinetoepassing: https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register.

De eerste verklaring moet uiterlijk op 30 september 2019 worden ingediend. Elke wijziging moet vervolgens binnen de maand worden aangepast en de juistheid van de informatie moet minstens eenmaal per jaar worden bevestigd. 

De niet-naleving van deze formaliteit kan leiden tot administratieve en zelfs strafrechtelijke sancties.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw Wilink-adviseur als u meer informatie wenst.

Stel ons al uw vragen, wij helpen u graag verder